Business protokol & Etiketa

Zoznámenie sa so zásadami spoločenského protokolu a osvojenie si vhodne prezentovať spoločnosť.

Získanie sebaistoty pri prezentácii spoločnosti na verejnosti.

Cieľová skupina

Začínajúci podnikatelia, všetky úrovne manažmentu zamestnanci, ktorí reprezentujú spoločnosť na spoločenských alebo pracovných stretnutiach Obsahová náplň

 • spoločenský protokol a etiketa v praxi
 • špecifiká biznis protokolu
 • osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy
 • prvý kontakt s partnerom (umenie prvého dojmu)
 • prijímanie návštev, hostí
 • pozdravy, predstavenie, oslovenie (tykanie a vykanie)
 • vizitky, pozvánky, dary
 • spoločenské podujatia
 • rokovanie, pracovný obed
 • zasadací poriadok, povinnosti hostiteľa
 • stolovanie – zásady, princípy
 • oblečenie na pracovné a spoločenské stretnutie
 CONCORDIA Agency, s.r.o. © 2019 All rights reserved.
TRAINING MARITIME CENTRE IS CONCORDIA Agency BRAND